Wskaźniki jakościowe

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami) dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich SPOMASZ Spółka Akcyjna.

 

Za rok 2020 wskaźniki jakościowe wynoszą:

 

SPOMASZ S.A. TORUŃ

Dla przerw planowych

Dla przerw nieplanowanych

Bez katastrofalnych

Z katastrofalnymi

SADI

(minuty/odbiorcę/rok)

120

60

60

SAFI

(ilość przerw/odbiorcę/rok)

1,08

1,08

1,08

MAIFI

(ilość przerw)

0,49

 

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do których odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 14

 

 

Objaśnienia:

 

SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

 

SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

 

MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

 

PRZERWA KRÓTKA – przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

 

PRZERWA DŁUGA I BARDZO DŁUGA - przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

 

PRZERWA PLANOWANA - okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt. 4 przytoczonego na wstepie rozporządzenia.

 

PRZERWA KATASTROFALNA - przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej trwająca dłużej niż 24 godziny.