Ogłoszenie - nieruchomości

"Syndyk  masy upadłości Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich "SPOMASZ " S.A. w Toruniu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości rzech działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków, znajdujących się w Toruniu przy ul. Pod Dębową Górą 11-19/Grudziądzkiej 126 i Pod Dębową Górą 12.

Termin składania pisemnych ofert w Biurze Syndyka (ul. Pod Arkadami 6, Golub-Dobrzyń) i termin wpłaty wadiów (10 % ceny wywoławczej przedmiotu oferty) upływa w dn. 25.05.2021 r.

Termin otwarcia i rozpoznania ofert oraz aukcji (obowiązkowej  w przypadku przynajmniej dwóch skutecznych ofert) wyznaczono na dzień 27.05.2021 r.

Dopuszczalne jest nabycie łącznie wszystkich trzech działek (za cenę wywoławczą 6.572.320,00 zł tj. cenę oszacowania w kwocie 8.215.400 zł pomniejszoną o 20 %) albo tylko niektórych działek.

1. Ceną wywoławczą głównej działki (nr 191/74)  jest obecnie kwota 6.537.600 zł netto (tj. cena oszacowania w kwocie 8.172.000 zł pomniejszona o 20%), na którą składa się:

1) cena prawa wieczystego użytkowania gruntu o pow. 13.392 m kw. w kwocie 1.930.400 zł (tj. cena oszacowania w kwocie 2.413.000 zł pomniejszona o 20 %),

2) cena prawa własności budynków o łącznej pow. użytkowej 6.680,71 m2  i budowli  (ogrodzenie, utwardzenie) w kwocie 4.607.200 zł (tj. cena oszacowania w kwocie 5.759.000 zł pomniejszona o 20 %);

2. Ceną wywoławczą działki nr 270/1  jest obecnie kwota 33.520 zł netto tj. cena oszacowania w kwocie 41.900 zł pomniejszona o 20%.

Jest to cena prawa wieczystego użytkowania gruntu o pow. 364 m kw. wraz z własnością budowli (ogrodzenie i płyty betonowe).

3. Ceną wywoławczą działki nr 191/45 jest obecnie kwota 1.200 zł netto, tj. cena oszacowania w kwocie  1.500 zł pomniejszona o 20%).

Jest to cena prawa wieczystego użytkowania niezabudowanego gruntu o pow. 16 m kw.


Konkurs ofert nie obejmuje działek nr 191/73 i 191/39 zabudowanych budynkami energetycznymi; działki te wraz z innymi składnikami infrastruktury energetycznej podlegają odrębnej sprzedaży w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego służącej działalności energetycznej.

Regulamin sprzedaży będzie przesłany zainteresowanym podmiotom.


Zapraszamy do oględzin nieruchomości po uprzednim umówieniu się.
 
Informacji udziela pełnomocnik Syndyka radca prawny Maciej Sokolnicki, tel. 880 147 618."
 
 

 

Syndyk masy upadłości Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich „SPOMASZ” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Toruniu zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków i budowli stanowiących odrębną nieruchomość, wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich SPOMASZ S.A. w upadłości z siedzibą w Toruniu służącej działalności produkcyjnej tj.:

1) prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 191/74, obręb nr 39, o powierzchni 13.393 m2 położoną w Toruniu przy ulicy Pod Dębową Górą 11-19 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków (o łącznej pow. użytkowej 6.680,71 m2) tj.:

a) hali mechaniczno-montażowej P-1 (nr 17) o pow. użytkowej 4.879,00 m2,

b) stolarni (nr 18) o pow. użytkowej 720 m2,

c) biurowo-socjalnego (nr 16) o pow. użytkowej 832 m2

d) i kotłowni zakładowej z zapleczem (nr 43) o pow. użytkowej 249,71 m2

i budowli w postaci m.in. ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych a częściowo z siatki plecionej na podmurówce betonowej, bramy wjazdowej oraz utwardzonej nawierzchni betonowej wokół budynków; dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr TO1T/00013167/2 (poz. 11 spisu inwentarza);

2) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną budynkami działkę o numerze ewidencyjnym 270/1, obręb nr 39, o powierzchni 364 m2 położoną w Toruniu przy ulicy Grudziądzkiej 126 wykorzystywaną zgodnie z przeznaczeniem jako otwarty plac składowy, wraz z prawem własności posadowionych na niej budowli w postaci ogrodzenia oraz płyt betonowych; dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr TO1T/00041748/4 (poz. 12 spisu inwentarza);

3) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną i nieogrodzoną działkę o numerze ewidencyjnym 191/45, obręb nr 39, o powierzchni 16 m2 położoną w Toruniu przy ulicy Grudziądzkiej 126/Pod Dębową Górą 12, wykorzystywaną zgodnie z przeznaczeniem jako droga dojazdowa; dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr TO1T/00061697/7 (poz. 13 spisu inwentarza).

Prawa wyszczególnione powyżej podlegają sprzedaży tylko łącznie.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 8.215.400,00 zł netto. Cena netto jest powiększona o podatek VAT wg obowiązującej stawki (aktualnie 23 %).

Przetarg wyznaczono na dzień 09.02.2021 r., godz. 12:00. Termin składania ofert i zapłaty wadium wyznaczono na dzień 05.02.2021 r. godz. 15:00.

W sprawach dotyczących szczegółowych warunków przetargu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Kancelarią Radcy Prawnego Macieja Sokolnickiego - pełnomocnikiem syndyka (biuro@kancelaria-maciejsokolnicki.pl, tel. 880 147 618). Szczegółowy opis oraz wycena przedmiotu sprzedaży są udostępnione do wglądu po uprzednim uzgodnieniu w biurze pełnomocnika Syndyka – w Kancelarii Radcy Prawnego Macieja Sokolnickiego, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń w godz. 10.00 – 17.00.